Ugadi – Durmukha Nama Samvatsara(ದುರ್ಮುಖ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ) – April 8th 2016

Screen Shot 2016-03-27 at 6.23.17 PM

The new year for all Hindus starts from April 8th 2016. This year it is Durmukhi Nama Samvatsara(ದುರ್ಮುಖ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ). Please check your local calendars for exact date.

Panchangas for Uttaradi Math and Raghavendra Mutta is available online and posted in this blog as well.

During Ugadi, the leaves of neem also called Bevu ಬೇವು is mixed with jaggery called Bella ಬೆಲ್ಲ; and is distributed on the occasion. Neem, which is extremely bitter in taste( Kahi) , and jaggery which is sweet and delicious, signify the two different aspects of human life – joy and sorrow.

Authentic Madhwa Recipes page posted on the right hand side has several recipes you can prepare:

P.S: As always no food is prepared with onion or garlic.
You can find some amazingly good greetings in Kannada, at the following link

And here is the lyrics for the famous song by Shri Bendre, which we used to hear on major radio channels, Yuga Yugadi Kaledaru:

yuga yugAdi kaLedarU yugAdi maraLi barutide
hosa varushake hosa harushava hosatu hosatu tarutide

honge hUva tongalalli bhrungada sangIta kEli matte kELabarutide
bEvina kahi bALinalli hUvina nasugampu sUsi jIvakaLeya tarutide

varushakondu hosatu janma harushakondu hosatu neleyu akhila jIvajAtake
onde ondu janmadali onde bAlya onde haraya namagadashTE EtakO

niddegomme nitya maraNa edda sala navIna janana namage Eke

bAradOelE sanatkumAradEva elE sAhasi chiranjIva ninage lIle sEradO

yuga yugAdi kaLedarU yugAdi maraLi barutide
hosa varushake hosa harushava hosatu hosatu tarutide nammanashTe maretide

You can of course listen to a preview of this song sung by S.Janaki at the following links here:

Watch on Youtube here.

Sri Raghavendra Swamy Vardanti Video 2016 – Srirangam Mutt

This video of our beloved Raghavendra Swamy Vardanti Video 2016 from Srirangam Mutt is just amazing. As you watch the abhisheka and pushpa aaradhane, trust me tears will flow down. Beautiful. Glad we have technology and at least a few temples have adopted them, and we are in luck to see the videos from any where in the world.

http://www.raghavendramutt.org/stories/sri-guru-raghavendra-swamy-vardanti-video-2016-srirangam-mutt

A million thanks to the temples for posting the same.

Sree Raghavendra Swamy Birthday – March 15th 2016

Rayaru 1

The birthday of our beloved Rayaru is on March 15th 2016. Since the past 7 years, I have been posting regularly about giving a Birthday Gift to our Rayaru. What might a person like Rayaru need you may ask? He needs nothing materialistic since he left all those very early in his life. He needs our utmost love and devotion and sincere Bhakthi. And now you have an opportunity to show all these to our beloved Rayaru by giving him a gift which he loves immensely.

Yes, I and many in my family have been giving a little bit our time and chanting “Sree Raghavendraya Namaha” a minimum of 16,000 times. Once you complete the chanting, any number greater than 16,000 offer it our be beloved Rayaru. Start chanting and get the blessings from Sree Raghavendra Swamy.

Last year, I did 101,088. This year the count has come close to 6000. Some tips on how I do the Japa Count:

1. Chant in the morning, and in the evening. Keep a notepad and write down how many you have chanted. I usually have an excel spreadsheet since it makes easy to count. No writing, just recite “Sree Raghavendraya Namaha”.

2. No head bath everyday, regular thing you do for every day Pooja. In the evening, no bath, again whatever you do to perform evening pooja. Wash your face, hands and legs and perform the chanting in the evening.

3. If I miss chanting a few days, I will make up the count during the weekends when I have time.

4. I recite 1080 times everyday in the morning. I have a Japa Mala with 108 beads, so used to chant 10 rounds everyday morning.

P.S: I sent  email to info@saptaaha.com to see if they were performing the pooje they did every year. I didn’t receive any response. Please visit a nearby Rayara Mutta and perform seva there and dedicate the japa count.

Pushyarka Yoga @ Mantralaya

dsc_6252

As I was going through the Mantralaya website, reading the following sentences brought tears in my eyes. Imagine thousands of devotees saying “Om Sree Raghavendraya Namaha”, and being part of that. Just out of this world. And imagine how our Rayaru might be blessing his devotees reciting his name. Text from the website below:

“Sunday 24th January 2016 saw a celestial muhurta – Pushya Yoga on a Sunday with full moon(hunnime) thrown in for added measure. Sri appannacharya has mentioned the greatness of this muhurta in his ode “Raghavendra Ashotara” (Sri poornabhodha guru teertha …). He says – “Soma surya parage cha pushyarkadhi samagame, Yonuthamam idham stotram ashtothara satham japeth”.

Keeping this in mind, H.H. Swamiji had organised a mega event which was made a success by thousands of devotees. Rayara Ashottara has 8 aksharas in it and it was Swamiji’s intention to offer 8 crore repitions of the said japa. Accordingly thousands of devotees took up his clarion call and surpassed his expectations and tallied a total of over 22 crore japas. Truly magnificient offering on the holy day. Along with the regular early morning pooja, special panchamruta abhisheka to Rayara brundavana by Swamiji, a special Raghavendra Ashtottara Homa was conducted as an offering of the Ashottara Japa Yaga held by h. H. Swamiji.

The prakara then resonated with the ashottara parayana which culminated with hundreds of devotees repeating “Om Sree Raghavendraya Namaha” 108 times on the top of their voices which was a sight to behold. A few photos as a glimpse of the days events…”

And link for the pictures below:
Pushyarka Yoga

Pushya Nakshatra and Sunday – January 24th 2016

Rayaru

Rayaru

The common interpretation of Pushyaarka Yoga is the combination of Pushya Nakshatra and Thursday or Sunday.This common interpretation is when moon entering Pushya nakshatra on Thursday or Sunday is PushyArka yoga .

Raghavendra Mutta says “On this Holy day one should Recite or Chant Guru Stotra ( Raghavendra Stotra)s, Singing songs will bring happiness and prosperity in your life.”

The significance of this day is also mentioned in Rayara Stotra – 27th Stanza.

Screen Shot 2015-04-21 at 6.27.06 PM

Screen Shot 2015-04-21 at 6.28.01 PM

Anyone who recites this holy Sri Raghavendra Stotram 108 times with intense devotion, on the occasion of solar/lunar eclipse or the combination of Sunday with the star Pushya, will be relieved of all evil influence, e.g., haunting etc. (27)

You can find more details about this great day below in the link:

To find lyrics on Rayaru, please visit this page:

The Raghavendra Stotra to be recited is posted here:

Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/

24/7 Radio on Guru Raghavendra

Radio

Mr.DIWAKAR RAO N sent me an email a couple days back about the Radio. He had sent me a link of Android radio on Guru Raghavendra, which naturally didn’t work for me since I have an iPhone. Tried many options and couldn’t get it working. So, I did what best I do, googled the same and alas found the link on Facebook and a couple other places for the radio.

For those of you having an Android phones, you can download the same from the link below:

Guru Raghavendra Bhakthi Radio – Android Apps on Google Play

For those of you having a iPhone, the following search on the AppStore allows you to download the app:

Guru Raghavendra Radio

For those of you who want to listen on your laptop, below is the link:

http://www.gururaghavendraradio.org/

So, doesn’t matter what device or computer you have, you can now listen to Songs and Pravachanas at your finger tips. I heard a few amazing songs, and still looking for the lyrics. Once found will post it here.

Once again, Thanks Mr.DIWAKAR RAO N for sharing such a wonderful link.

Pushya Nakshatra and Thursday – August 13th 2015

RaghavendraSwamy

The common interpretation of Pushyaarka Yoga is the combination of Pushya Nakshatra and Thursday or Sunday.This common interpretation is when moon entering Pushya nakshatra on Thursday or Sunday is PushyArka yoga .

Raghavendra Mutta says “On this Holy day one should Recite or Chant Guru Stotra ( Raghavendra Stotra)s, Singing songs will bring happiness and prosperity in your life.”

The significance of this day is also mentioned in Rayara Stotra – 27th Stanza.

Screen Shot 2015-04-21 at 6.27.06 PM

Screen Shot 2015-04-21 at 6.28.01 PM

Anyone who recites this holy Sri Raghavendra Stotram 108 times with intense devotion, on the occasion of solar/lunar eclipse or the combination of Sunday with the star Pushya, will be relieved of all evil influence, e.g., haunting etc. (27)

You can find more details about this great day below in the link:

To find lyrics on Rayaru, please visit this page:

The Raghavendra Stotra to be recited is posted here:

Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 102 other followers

%d bloggers like this: